Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC
Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC
Escriviu la paraula o paraules que voleu cercar i premeu la tecla Enter o el botó Cerca.
Cerca a la UPC Cerca al CCUC
Consells de cerca:
Bullet Point Escriviu el títol sencer o només el començament, sempre sense l'article inicial
Bullet Point També podeu buscar per títol de col·lecció
Bullet Point Si no coneixeu el títol exacte, utilitzeu la cerca per paraula clau
Bullet Point Escriviu les paraules que voleu trobar, sense accents ni majúscules
Bullet Point Feu servir cometes per trobar frases exactes
Bullet 

Point Podeu usar els operadors AND, OR i AND NOT entre paraules
Bullet Point Escriviu el cognom o cognoms de l'autor seguit del nom si el coneixeu
Bullet Point Podeu buscar també pel nom d'una institució o congrés
Bullet Point Escriviu la matèria que voleu cercar
Bullet Point Si no trobeu el tema que us interessa podeu fer una cerca per paraula clau
Bullet Point Escriviu l'ISBN o ISSN
Bullet Point Podeu ometre la puntuació i els espais
Bullet Point Escriviu el topogràfic sencer o només el començament
Bullet Point Escriviu el títol de la col·lecció complet o només una part (sense l'article inicial)
Bullet Point Podeu posar directament el número dins de la col·lecció si el coneixeu
Cerca avançada:
Bullet Point Per afinar la cerca (p. ex. recuperar els documents d'una biblioteca, llengua o data concreta), activeu la Cerca avançada
     Enllaços a UPCommons
     Col·leccions culturals
     Enllaços a col·leccions
Ajuda a la Cerca
Adjacència Diverses paraules cercades com una frase. Feu servir cometes per trobar frases exactes.
Exemple : tribunal suprem d'espanya
Comodins L'asterisc (*) reemplaça qualsevol nombre de caràcters (sense comptar els espais) començant a comptar a partir de la posició que ocupa l'asterisc a la paraula introduida. Per exemple, "comput*" trobarà com a resultats les paraules que comencen per "comput" ("computer," "computation," etc.). El comodí '*' només es pot utilitzar després d'almenys dues lletres.

El signe d'interrogació es pot utilizar per a reemplaçar un sol caràcter a qualsevol posició d'una paraula. Per exemple, "anders?n", recuperarà tant "anderson" com "andersen". El comodí '?' només es pot utilitzar després d'almenys dues lletres.
Exemple : casual*, comput*, anders?n
Operadors booleans Utilitzeu "AND" (i) o "OR" (o) per a especificar múltiples paraules a qualsevol camp i en qualsevol ordre. Utilitzeu " AND NOT" (no) per a excloure paraules. Utilitzeu el parèntesi per a construir cerques amb sintaxis complexes.
Exemple : teatres AND museus
Exemple : (argentina OR francia) AND (musica AND NOT tango)
Límits per Camp El límit per camp ocasiona que el sistema faci la cerca únicament als camps especificats.
Agrupació Els resultats de la cerca per paraula clau apareixen normalment agrupats per rellevància amb l'objectiu de mostrar a l'inici de la llista els títols més rellevants. Cada grup representa un nivell semblant de rellevància i, dins de cadascun, els resultats estan ordenats per data o títol. Per a obtenir resultats no agrupats, redacteu una sintaxi complexa utilizant els operadors booleans.

WebPAC PRO © Innovative Interfaces, Inc.